Statut PRO AGRO

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI SERVICII CONEXE DIN ROMÂNIA

’’PRO AGRO”

I.PREVEDERI GENERALE

’’FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI SERVICII CONEXE DIN ROMÂNIA – FEDERAŢIA NAŢIONALĂ PRO AGRO’’ este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de federație fără scop lucrativ, formată din asocierea entităţilor profesionale, federațiilor, ligilor, uniunilor, organizații ale grupurilor de producători/cooperativelor, organizațiilor interprofesionale și patronatelor reprezentative la nivel național pe filiera producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei şi comercializării produselor agricole.

Federaţia este reprezentantul profesional al organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional care activează în sectorul agricol, industria alimentară şi serviciile conexe.

Federaţia reprezintă interesele membrilor săi în raport direct cu organismele specifice ale Uniunii Europene, respectând totodată interesele consumatorilor şi promovând principiile concurenţei loiale.

Scopul federaţiei îl reprezintă promovarea, reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor săi, în raporturile cu instituţiile europene şi naţionale publice şi/sau private.

Obiectivul principal al federaţiei este preponderent concentrat pe reprezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor tuturor membrilor săi care se pot realiza mai prompt şi mai eficient prin intermediul FEDERAŢIEI NAŢIONALE PROAGRO  în vederea desfăşurării unei activităţi optime.

II. MEMBRII FEDERAŢIEI

2.1. Federaţia poate avea în componenţa sa, următoarele categorii de membri:

a) membri activi 

b) membri asociați
c) membri onorifici

2.1.1. Membri activi pot fi:

a)Asociaţiile, ligile, uniunile, organizațiile grupurilor de producători/cooperativelor, organizațiile interprofesionale, patronatele și federațiile legal constituite, reprezentative la nivel național pe filiera producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei, comercializării şi consumului produselor agricole;

b)Criteriile de reprezentativitate pentru entitățile profesionale care depun documentația de aderare la Statutul Federației se stabilesc pe fiecare sector de către Consiliul Director și sunt prevăzute în Regulamentul de Ordine și Funcționare, ținându-se cont de organizările comune de piață existente la nivel european;

c) Pentru a profita la maxim de resurse şi pentru a atinge obiectivele organizaţiilor comune de piaţa : creşterea productivităţii, îmbunătăţirea comercializării, măsurile de agromediu;

d) Organizaţia este deschisă înscrierii de noi membri, respectând prevederile art. 2.2.

2.1.2. Membri asociați pot fi persoane fizice sau juridice care din diverse motive nu pot întruni condițiile prevăzute la art. 7.1.1. a)., dar au interes în scopul și obiectivele propuse de Federație, care plătesc cotizații pentru beneficiile pe care le primesc utilizând serviciile Federației, dar care nu dețin părți sociale și primesc din partea Adunării Generale, cu votul a cel puțin 2/3 din membri, această calitate.

7.1.2. Membrii asociați au rol consultativ.

2.1.3. Membri onorifici pot fi persoane fizice sau juridice care prin contribuţia deosebită pe care au adus-o, în agricultură, precum şi la dezvoltarea Federaţiei sau la creşterea prestigiului acesteia, primesc din partea Adunarii Generale, cu votul a cel puţin 2/3 din membri, această calitate.

2.1.3. Membrii onorifici au rol consultativ.

2.2. Membrii Federaţiei au următoarele drepturi:

2.2.1. Membrii activi:

a) Să participe prin reprezentanţii lor legali la lucrările Adunării Generale având drept de vot, dacă au cotizația plătita la zi şi se supun Statutului şi Codului Etic, în toate activităţile pe care le desfăşoară;

b) Să fie aleşi în organele de conducere sau în structurile lucrative ale Federaţiei;

c) Să-şi exercite dreptul de vot;

d) Să participe la lucrările dialogului social la nivel instituţional

e) Să propună membri pentru structurile de conducere sau cele lucrative ale Federaţiei;

f) Să aibă acces necondiţionat la toate documentele Federaţiei;

g) Să participe la şedinţele Consiliului Director, având rol consultativ ;

h) Să-şi exprime punctele de vedere sau propunerile, verbal sau în scris, care vor fi dezbătute şi consemnate în documentele federaţiei sau a structurilor sale, care vor fi stabilite de către Adunarea Generală.

i) Să facă propuneri atât pentru îmbunătăţirea activităţii Federaţiei cât şi referitoare la acţiuni pe care - Federaţia trebuie să le întreprindă în spiritul obiectivelor statutare.

j) Să participe la acţiunile organizate de Federaţie.

k) Să primească publicaţiile Federaţiei precum şi toate celelalte informaţii de interes pe care Federaţia le deţine.

2.2.2. Membrii asociati

a). Să participe prin reprezentanții lor legali la lucrările Adunării Generale, dacă au cotizația plătită la zi și se supun Statutului și Codului Etic, în toate activitățile pe care le desfășoară;

b). Să fie aleși în structurile lucrative ale Federației;

c). Să propună membri pentru structurile lucrative ale Federației;

d). Sa aibă acces la toate documentele Federației și la întreg sistemul Agri-Info din cadrul COGECA;

e). Să participe prin reprezentant la ședințele Consiliului Director, având rol consultativ;

f). Să-și exprime punctele de vedere sau propunerile, verbal sau în scris, care vor fi dezbătute și consemnate în documentele Federației sau a structurilor sale, care vor fi stabilite de către Adunarea Generală;

g). Să facă propuneri atât pentru îmbunătățirea activității Federației cât și referitoare la acțiuni pe care Federația trebuie să le întreprindă în spiritul atingerii obiectivelor statutare;

h). Să participe la acțiunile organizate de Federației;

i). Să primească publicațiile Federației precum și toate celelalte informații de interes pe care Federația le deține.

2.2.3. Membrii onorifici:

a) Să participe la lucrările Adunării Generale cu rol consultativ.

b) Să participe la şedinţele Consiliului Director şi la cele ale structurilor în care federaţia este parte, având rol consultativ.

2.3. Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii:

2.3.1. Membrii activi și asociați au obligația:

a) Să respecte Statutul, Hotărârile Adunării Generale, Codul de Etică, precum şi deciziile organelor de conducere alese.

b) Să contribuie direct şi eficient la realizarea obiectului de activitate şi scopurilor Federaţiei.

c) Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Federaţiei şi a membrilor acesteia atât în ţară cât şi în străinătate.

d) Să plătească la timp cotizaţiile şi contribuţiile băneşti statutare aşa cum reies din facturile ce vor fi emise de către Federaţie.

e) Să informeze Federaţia despre acţiunile pe care le întreprind pe cont propriu, pentru atingerea unor obiective care se suprapun cu obiectivele Federaţiei.

f) Să-şi îndeplinească sarcinile ce îi revin în urma alegerii în organele de conducere sau lucrative ale Federaţiei.

g) Să respecte şi să aplice hotărârile Adunării generale, Consiliului Director chiar dacă punctul său de vedere a fost divergent faţă de hotărârea adoptată statutar.

h) Să transmită Secretariatului Executiv, informaţiile solicitate de acesta, necesare pentru structurile europene.

Membri asociați, în funcție de dimensiunea exploatațiilor pe care le dețin/utilizează pot constitui Consiliul Consultativ al Marilor Fermieri din România sau Consiliul Fermei de Familie din România, în baza deciziei Consiliului Director al Federației Naționale PRO AGRO și aprobării regulamentului de organizare și funcționare.

1). Consiliul Consultativ al Marilor Fermieri din România sau Consiliul Fermei de Familie din România este considerat legal constituit numai în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.

2). Consiliul Consultativ al Marilor Fermieri din România sau Consiliul Fermei de Familie din România are un rol consultativ; el este convocat şi condus de Preşedinte, iar în cazul împiedicării sale de către un vicepreşedinte.

Obiectivele Consiliului Consultativ al Marilor Fermieri din România sau Consiliului Fermei de Familie din România

         - Implicarea activă a membrilor săi în activități de care depinde succesul Federației și al sectorului agroalimentar românesc;

         - Contribuie la înțelegerea corectă a conducerii Federației a tendințelor, factorilor stimulatori și priorităților care guvernează sectorul agroalimentar românesc;

         - Evaluează direcțiile către care se îndreaptă sectorul agroalimentar românsc, identifică și propun noi oportunități;

       - Asigură o colaborare activă împreună cu conducerea Federației pe probleme de interes comun.

3). În scopul rezolvării anumitor probleme pot fi constituite comisii speciale/specializate dintre membrii Consiliului Consultativ al Marilor Fermieri din România sau Consiliului Fermei de Familie din România. Conducerea acestor comisii este asigurată de către un membru ce va fi numit de către Preşedinte, care va raporta rezultatele comisiei către Consiliul Consultativ și către Consiliul Director.

2.3.2. Membrii onorifici:

  • Să contribuie cu experienţa lor la buna desfăşurare a activităţii Federaţiei
  • Să sprijine acţiunile Federaţiei ori de câte ori sunt solicitaţi, în domenii de activitate în care deţin expertiză.

III.PATRIMONIUL FEDERAŢIEI. VENITURI ŞI CHELTUIELI. EXERCIŢIUL FINANCIAR

3.1. Patrimoniul iniţial al Federaţiei este de 3.500 lei, reprezentând aport exclusiv în bani, subscris şi vărsat integral de către cei şapte membri fondatori.

3.2. Membrii fondatori au consimţit să contribuie fiecare cu cate 500 lei în vederea constituirii patrimoniului iniţial al Federaţiei.

3.3. Patrimoniul iniţial al Federaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Federaţie.

3.4. Veniturile obţinute de Federaţie pot proveni din:

a) Taxa de înscriere, aporturile, în numerar sau în natura ale membrilor, ulterioare înfiinţării federaţiei;

b) Cotizaţiile membrilor; baza de calcul a cotizaţiei membrilor, se stabileşte de Adunarea Generala;

c) Dobânzile bancare şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legii;

d) dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de federaţie;

e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de federaţie;

f) Donaţii, programe de sprijin, sponsorizări sau legate;

g) Resurse ce pot fi obţinute de federaţie de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din bugetele fondurilor europene sau alte fonduri internaţionale;

h) publicaţii de uz intern

i) Alte venituri prevăzute de lege.

3.5. Federaţia Naţională PRO AGRO efectuează încasări şi plăti în lei şi în valută, prin casieria proprie şi conturi proprii deschise la banci, cu respectarea prevederilor legale în materie.

3.6. Nivelul cotizaţiei şi modalităţile de plată se stabilesc anual de către Adunarea Generală.

3.7. Soldurile rămase la încheierea anului bugetar se vor raporta în prevederile bugetului următor.

3.8. Exerciţiul economico-financiar începe la 01 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

3.9. Pentru diferite acţiuni de cooperare şi/sau întrajutorare, membrii asociaţi pot hotărî crearea unui fond financiar de rezervă, cu clauze de restituire, utilizarea acestuia urmând a se face la propunerea consiliului director şi cu aprobarea adunării generale.

IV. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE FEDERAŢIEI

4.1. Organele de conducere, administrare şi control ale Federaţiei sunt:

a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director, condus de Preşedinte;
c) Secretariatul Executiv condus de Directorul General
d) Cenzorul/Comisia de Cenzori.

4.2. Adunarea Generală.

4.2.1. Adunarea Generală a membrilor organizaţiei este forumul suprem de conducere şi decizie al acesteia. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii organizaţiei din momentul adoptării lor, indiferent de votul şi punctele de vedere exprimate.

4.2.2. Adunarea Generală, este formată din:

- membrii activi;

- membrii asociați;

- membrii onorifici.

4.2.3. Fiecare membru activ are dreptul la un vot. Membrii asociați și onorifici nu au drept de vot.

4.2.4. Competenţele Adunării Generale sunt:

a) Aprobă statutul modificarea şi/sau completarea Statutului;

b) Aprobă, cu sau fără modificări, după caz:

- Raportul anual de activitate al Consiliului Director;

- Bilanţul contabil;

- Raportul cenzorului/Comisiei de Cenzori;

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;

- Programul anual de acţiuni al Consiliului Director;

- Alegere şi revoca Cenzorul/Comisia de Cenzori.

-Stabileşte criteriile de reprezentativitate;

c) Dezbate, aprobă sau respinge contestaţiile unor membri, sau ale unor solicitanţi de a deveni membri, ale căror cereri au fost respinse de Consiliul Director cu respectarea procedurii prealabile de analiză a Comisiei de Etică;

d) Stabileşte, anual, nivelul taxelor de înscriere, baza de calcul a cotizaţiilor, precum şi modul lor de plată;

e) Aplică sancţiunea de excludere a membrilor cu respectarea procedurii prealabile;

f) Aprobă documentația de aderare a Federației la structurile europene și internaționale din sectorul de activitate.

4.2.5. Adunările Generale Ordinare au loc cel puţin o dată pe an;

4.2.7. Hotărârile Adunărilor Generale sunt valide cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

4.2.8. Adunarea Generală va adopta propriul regulament de desfăşurare a şedinţelor;

4.2.9. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru membrii săi, chiar dacă nu au fost prezenţi la şedinţă, sau dacă au votat împotrivă, aceste prevederi completându-se cu dispoziţiile art. 22 şi 23 din O.G. nr. 26/2000.

4.2.10.După fiecare şedinţă a Adunării Generale se va întocmi procesul verbal de o comisie de redactare alcătuită din cel puțin 2 persoane și contrasemnat de Președinte. Procesul verbal al Adunării Generale va fi transmis membrilor prin e-mail în termen de 5 zile de la data ședinței, pentru validare.

4.2.11.Lista reprezentanților în Adunarea Generală se stabilește de către fiecare membru și se comunică Secretariatului Executiv al Federației. Orice înlocuire temporară sau definitivă trebuie anunțată de membru printr-o scrisoare oficială adresată Secretariatului Executiv al Federației.

4.2.13.Modificarea sau completarea Statutului se poate face numai în Adunarea Generală la care participă minimum 2/3 din membrii activi. Hotărârea se adoptă cu votul calificat a jumătate plus unu din numărul membrilor activi.

4.2.14.Lucrările Adunării Generale sunt conduse de Președinte iar în lipsa acestuia de către Prim-Vicepreședinte. Președintele/Prim-Vicepreședintele poate delega prezentarea raportului anual al Federației către Directorul General sau către un alt membru al Consiliului Director al Federației.

4.2.15.Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă sunt prezenți membrii reprezentând majoritatea simplă. Dacă cvorumul nu este realizat, ședința Adunării Generale se amână pe o durată de 10 zile, fiind ținută în același loc, cu aceeași ordine de zi. Ședința este considerată statutară indiferent de numărul membrilor prezenți. Adunarea Generală nu poate lua decizii asupra problemelor care nu sunt cuprinse pe ordinea de zi.

4.2.16.Președintele și membrii, prin reprezentanții lor, pot interveni pe parcursul desfășurării lucrărilor Adunării Generale.

4.2.17.La finalul reuniunii, Secretariatul Executiv va comunica membrilor hotărârea Adunării Generale sub forma unui proces verbal redactat de comisia de redactare și contrasemnat de Președinte, prin e-mail.

4.2.18. Membrii noi, propuşi de Consiliul Director, participă la lucrările Adunării Generale cu statut de observator, iar după validarea lor de Adunarea Generala, devin membri activi.

4.2.19. Membrii onorifici pot participa la reuniunile Adunării Generale ca observatori.

4.2.20. Secretariatul Executiv poate invita orice persoana sau entitate să participe la lucrările Adunării Generale, cu statut de observator, dacă prezenţa acestora este necesară, în cadrul tematicii în dezbatere, numai după ce primește aprobarea din partea Consiliului Director.

4.3. Consiliul Director

4.3.1. Este organismul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

4.3.1.1. Conduce activitatea federaţiei între Adunările Generale;

4.3.1.2. Decide asupra tuturor problemelor şi acţiunilor majore;

4.3.1.3. Din Consiliul Director fac parte toţi reprezentanţii organizaţiilor membre la propunerea acestora şi după validarea Adunării Generale.

4.3.1.4. Din Consiliul Director fac parte Preşedintele, Prim-Vicepreşedintele, Vicepreşedinţii şi câte un reprezentant al fiecărei organizații profesionale membre, exceptând organizaţiile care au dat Prim-Vicepreşedintele şi Vicepreşedinţii. În funcţie de numărul acestora, Adunarea Generală va decide crearea unui Consiliu Director operativ din punct de vedere al numărului.

4.3.1.5. Membrii Consiliului Director trebuie să facă parte din structurile de conducere, în cadrul entităţilor din care fac parte. În cazul în care această condiţie nu mai este îndeplinită, respectiva organizaţie membră propune o altă persoană, pentru perioada rămasă din mandat, propunere ce va fi supusă la vot Adunării Generale.

4.3.1.6. Nu poate fi membru al Consiliului Director o persoană care ocupă o funcție de conducere:

a). În cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în sectorul agricol;

b). La nivel central în cadrul partidelor politice.

4.3.1.9. Lucrarile Consiliului Director sunt conduse de Preşedintele Federaţiei.

4.3.1.10. Preşedintele convoacă şedinţa Consiliului Director la iniţiativa sa sau la cererea scrisă a ½ plus unu dintre membrii Consiliului Director.

4.3.1.11. Convocarea Consiliului Director se face în scris, (scrisoare recomandată, fax, e-mail) cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data şedintei, comunicându-se data, locul, ora şi ordinea de zi a şedinţei. În cazul în care situația o impune, ședința Consiliului Director se poate ține prin audioconferință.

4.3.1.12.Pentru validitatea deciziilor Consiliului Director este necesară prezența a 1/2 plus unu dintre membrii săi, iar deciziile sunt luate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

4.3.1.13.Fiecare ședință a Consiliului Director va fi consemnată în procesul verbal al ședinței care se semnează de toți participanții. Consiliul Director are în subordine și coordonează activitatea Secretariatului Executiv.

4.3.1.14. Modalităţile specifice de funcţionare ale Grupelor de Lucru se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Director.

4.3.1.15. Procedurile specifice de organizare şi funcţionare a fiecărei comisii se vor stabili în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului statut şi vor fi validate în prima şedinţă de Consiliu Director.

4.3.2. În subordinea Consiliului Director funcţionează:

1.Secretariatul Executiv
2.Grupele de lucru şi Grupele Consultative ale Federaţiei 
3.Comisiile permanente de specialitate
4.Comisia de Etică şi Mediere.

4.4. Cenzorul/Comisia de Cenzori.

Controlul financiar intern al Federaţiei este asigurat de un cenzor/comisie cenzori, conform legilor în vigoare. La numirea lor trebuie să îndeplineasca condiţiile legale în materie.

4.5. Comisia de Etică şi Mediere

(1) În cadrul Federației Naționale PRO AGRO funcţionează Comisia de Etică si Mediere , compusă din 3(trei) membri aleşi de Adunarea Generală.

(2)În şedinţa de constituire a Comisiei de Etică și Mediere, membrii îşi aleg un Preşedinte;

(3) Mandatul membrilor se desfăşoară pe o perioadă de 2(doi) ani.

(4) Şedinţele Comisiei de etică şi Mediare nu sunt publice.

(5) Comisia va adopta propriul regulament de desfăşurare a şedinţelor.

Cuvântul Președintelui

Ionel Arion Presedinte ProAgro.jpg

Situația prezentă în care se regăsește sectorul agro-alimentar și serviciile conexe ... citeşte mai departe

small banner to forum apanoastra

Calendar

Octobrie 2022
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31